• Phương pháp tăng khả năng phân hóa mầm hoa & ra hoa đồng loạt ở cây Tiêu.

Top